ADAM Klub

Každý náš zákazník má možnosť stať sa členom Adam klubu priamo na predajni. Máte možnosť získať všetky výhody spojené s členstvom.

VERNOSTNÝ PROGRAM ADAM KLUB

Úvod

Vernostný program ADAM KLUB (ďalej tiež ako „vernostný program“) prevádzkuje spoločnosť ADAM Slovakia, s.r.o., Lubeník 243, 049 18, IČO: 45 613 222, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica I, oddiel Sro, vložka č. 18519/S (ďalej tiež ako „ADAM Slovakia”).

Vernostný program je platný v reťazci obchodov značky ADAM v Slovenskej republike.

Program je tiež platný na webových stránkach www.adamshop.sk.

Vernostný program je ponúkaný iba konkrétnym fyzickým osobám, a to pre osobné potreby. Nie je dostupný právnickým osobám, spoločnostiam, klubom, asociáciám a združeniam. Zákaznícka karta ADAM KLUB je bezplatná.

Vernostný program, v súlade s nižšie uvedenými všeobecnými podmienkami, má za cieľ poskytovať užívateľom tieto výhody: špeciálne výhodné ponuky, pozvánky na zaujímavé športové podujatia organizované spoločnosťou ADAM Slovakia.

1. Súhlas so všeobecnými podmienkami

Zákazník potvrdzuje, že bol oboznámený so všeobecnými podmienkami členstva vo vernostnom programe ADAM KLUB. Tieto všeobecné podmienky sú k dispozícii zdarma na vyžiadanie na Informáciách v predajniach alebo na webových stránkach www.adamshop.sk.

2. Predmet

Tieto podmienky definujú všeobecné podmienky spoločnosti ADAM Slovakia pre zavedenie vernostného programu.

Program je určený všetkým fyzickým osobám vlastniacim zákaznícku kartu ADAM KLUB (ďalej tiež ako „zákaznícka karta“). Zákaznícka karta ADAM KLUB nie je žiadnou formou platobného prostriedku.

3 . Základy vernostného programu ADAM KLUB

3.1. Zákaznícke karty ADAM KLUB

Zákazník sa môže do vernostného programu ADAM KLUB zapojiť v predajniach vyplnením formulára.

3.2. Členovia klubu

Do vernostného programu ADAM KLUB majú prístup iba plnoleté fyzické osoby. Toto členstvo je úplne bezplatné a vyhradené jednotlivcom.

3.3. Výhody spojené s členstvom v klube
 • štartovná zľava 5 % pri nákupe nad 100 EUR
 • odmena na vaše meniny / narodeniny vo forme darčekového šeku
 • odmena za každú prekročenú hranicu
  • základné členstvo = obrat 100 - 600 EUR Zľava 5%
  • strieborné členstvo = obrat 601 - 1000 EUR Zľava 8%
  • zlaté členstvo = obrat nad 1001 EUR Zľava 12%
3.4. Praktické možnosti
 • Zákaznícka karta je neprenosná, je však možné zriadiť viac kariet v rámci jednej domácnosti (rovnaká kontaktná adresa).
 • ADAM Slovakia si vyhradzuje právo uskutočňovať kontroly s ohľadom na všeobecné podmienky využívania vernostného programu ADAM KLUB.
 • Zákazník ručí za presnosť, kompletnosť a aktuálnosť všetkých poskytnutých informácií a bude bezvýhradne zodpovedný za chybné, nekompletné alebo neaktuálne údaje.

4. Zodpovednosť spoločnosti ADAM Slovakia

ADAM Slovakia nezodpovedá za straty a škody akejkoľvek povahy vzťahujúce sa k vernostnému programu ako sú škody spôsobené napr. oneskorením, zlou distribúciou a akýmikoľvek ďalšími udalosťami mimo kontroly spoločnosti ADAM Slovakia.

5. Zmena údajov

Všetky zmeny adresy alebo priezviska musia byť oznámené:

 • jednoduchým oznámením na Informáciách najbližšej predajne ADAM Slovakia,
 • e-mailom na adresu:adam@adamsk.eu
 • Zákazník zaručuje presnosť a aktuálnosť podaných informácií a iba on bude zodpovedný za údaje chybné, nekompletné alebo neaktuálne.

6. Strata a/alebo krádež karty

V prípade straty alebo krádeže zákazníckej karty by mal užívateľ túto skutočnosť oznámiť spoločnosti ADAM Slovakia v čo najkratšej dobe. Karta tak bude zrušená a nahradená novou. Užívateľovi karty zostanú zachované všetky výhody.

7. Zneužitie karty

Zneužitie karty znamená akékoľvek použitie karty s výnimkou použitia uvedeného v týchto všeobecných podmienkach, a to vrátane napríklad použitia karty pre nákup tovaru za účelom ďalšieho predaja a nie pre osobnú potrebu. Každé zneužitie karty užívateľom alebo treťou osobou nakladajúcou súčtom užívateľa karty vedú k odobratiu karty.

8. Zmena alebo ukončenie vernostného programu ADAM KLUB

Doba platnosti zákazníckej karty sa rovná dobe trvania vernostného programu. Užívatelia zákazníckej karty súhlasia stým, že všeobecné podmienky vernostného programu môžu byť kedykoľvek upravené. Užívatelia zákazníckej karty by o tom mali byť spoločnosťou ADAM Slovakia informovaní všetkými vhodnými prostriedkami.

9. Zasielanie e-mailov týkajúcich sa vernostného programu

Spoločnosť ADAM Slovakia si vyhradzuje právo zasielať členom klubu informatívne e-maily týkajúce sa všetkých zmien podmienok vernostného programu.

10. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť ADAM Slovakia ako prevádzkovateľ spracováva osobné údaje členov vernostného klubu v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o ochrane osobných údajov sú obsiahnuté v Zásadách spracovania osobných údajov dostupných na webovej stránkewww.adamshop.sk.

PRAVIDLÁ VERNOSTNÉHO PROGRAMU ADAM KLUB OD 25. MÁJA 2018

Preambula

Vernostný program ADAM klub je program pre zákazníkov spoločnosti ADAM Slovakia, s.r.o. so sídlom Lubeník 243, 049 18, zapísaná v OR OS Banská Bystrica Odd: Sro, vl. č. 18519/S, IČO 45 613 222, ďalej len „prevádzkovateľ“. Tento program je zameraný na poskytovanie nadštandardných výhod pre stálych zákazníkov prevádzkovateľa a to v obchodných prevádzkach prevádzkovateľa na území Slovenskej Republiky a na nákupy zrealizované cez e-shop prevádzkovateľa.

Zákazníci sa stávajú členmi ADAM klubu na základe slobodnej vôle, ktorú vyjadrujú svojim podpisom na prihláške alebo iným zákonom predpokladaným prejavom vôle.

Členstvo v Adam klube

Členom ADAM klubu sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba staršia ako 18 rokov s korešpondenčnou adresou v Slovenskej republike, ktorá splní všetky podmienky pre vstup do ADAM klubu a svojím podpisom na prihláške do ADAM klubu potvrdí svoj súhlas so všetkými pravidlami ADAM klubu. Každému členovi môže byť vydaná iba jedna zákaznícka karta, ktorú možno využiť k získaniu výhod na všetkých prevádzkach prevádzkovateľa. Členstvo je bezplatné.

Získanie karty Adam klub

Prihlásenie do ADAM klubu je možné prostredníctvom písomnej prihlášky na prevádzke. Po vyplnení prihlášky do programu získa zákazník kartu, na ktorú môže načítavať body vo všetkých prevádzkach prevádzkovateľa na území SR.

Odmeny vo vernostnom programe

 • štartovná zľava 5 % pri nákupe nad 100 EUR
 • odmena na vaše meniny / narodeniny vo forme darčekového šeku
 • odmena za každú prekročenú hranicu
  • základné členstvo = obrat 100 - 600 EUR Zľava 5%
  • strieborné členstvo = obrat 601 - 1000 EUR Zľava 8%
  • zlaté členstvo = obrat nad 1001 EUR Zľava 12%

Strata karty

V prípade straty zákazníckej karty môže člen ADAM klubu na ktorejkoľvek prevádzke prevádzkovateľa vyplniť novú prihlášku a získať novú vernostnú kartu a zároveň požiadať aby získané Bonusové body z pôvodného zákazníckeho účtu boli prevedené na nový zákaznícky účet. Vydaním novej vernostnej karty automaticky zaniká platnosť stratenej karty. Zánik členstva vo vernostnom programe Adam klub

Prevádzkovateľ má právo ukončiť členstvo v ADAM klube z nasledovných dôvodov:

a) Člen programu poskytol nepravdivé údaje v prihláške,

b) Člen programu zneužil výhody, ktoré mu program poskytuje (napr. využíva zakúpený zvýhodnený tovar pre jeho ďalší predaj za účelom výkonu podnikateľskej činnosti), alebo iným spôsobom porušil všeobecné pravidlá programu

c) Ukončením programu na základe rozhodnutia prevádzkovateľa

d) Doručením písomného odvolania súhlasu člena programu so spracovávaním osobných údajov.

Z rovnakých dôvodov môže prevádzkovateľ rovnako dočasne pozastaviť členstvo v programe a odmietnuť dočasne poskytovanie skôr získaných výhod spojených s členstvom v programe. Okamihom ukončenia členstva v programe z dôvodov podľa písmen a), b) a c) stráca člen programu všetky práva, ktoré súvisia s členstvom v programe. Ukončením členstva v programe sa zároveň zrušia všetky body načítané do okamihu zrušenia členstva na členskej karte, ak nerozhodne prevádzkovateľ inak; súčasne zanikajú aj akékoľvek ďalšie nároky, ktoré súvisia s členstvom v programe. Okamihom ukončenia členstva v programe z dôvodu uvedenom v písmene d) bude postupované podľa rozhodnutia prevádzkovateľa.

Člen zákazníckeho programu má právo ukončiť členstvo v ADAM klube:

e) Doručením písomnej výpovede člena programu z ľubovoľného dôvodu, alebo bez udania dôvodu

V prípade zániku členstva výpoveďou podľa písmen d), alebo e) zaniká členstvo okamihom doručenia odvolania súhlasu na spracovanie osobných údajov alebo výpovede prevádzkovateľovi na kontaktnú adresu. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť činnosť programu, a to oznámením o ukončení činnosti programu na internetových stránkach prevádzkovateľa, alebo iným vhodným oznámením.

Ochrana osobných údajov členov zákazníckeho programu

Zákazník svojim podpisom na prihláške do programu v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako „GDPR“) udeľuje spoločnosti ADAM Slovakia, s.r.o., so sídlom Lubeník 243, IČO: 45 613 222, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 18519/S (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa/bydlisko, telefón, email a dátum narodenia(ďalej ako „Osobné údaje“)na účely zriadenia členstva v ADAM klube, čo zahŕňa najmä vydanie členskej karty ADAM klub, členstvo a poberanie výhod a zliav v rámci ponúk Prevádzkovateľa. Súhlas udeľuje po dobu členstva v ADAM klube a 30 dní po ukončení členstva, prípadne do doby ukončenia činnosti programu. Členovia programu berú na vedomie, že svoj súhlas môžu kedykoľvek písomne odvolať a prevádzkovateľ údaje zlikviduje.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje prostredníctvom určeného sprostredkovateľa (ľov), pričom člen programu berie na vedomie, že na poskytnutie údajov určenému sprostredkovateľovi, alebo sprostredkovateľom sa už nevyžaduje ďalší súhlas. Podmienky spracovania osobných údajov sú uvedené na internetovej stránke www.adamshop.sk v sekcii Oznámenie, ktorým sa plní informačná povinnosť.

Záverečné ustanovenia

Akékoľvek odmeny v rámci programu nie sú právne vymáhateľné. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v prípade nutnosti zmeniť všeobecné pravidlá program. Členovia programu budú o týchto zmenách informovaní na predajniach a na www.adamshop.sk. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v odôvodnenom prípade ukončiť činnosť programu. Dátum ukončenia programu bude oznámený na predajniach prevádzkovateľa. Tieto všeobecné pravidlá programu sa riadia právom Slovenskej republiky. Tieto všeobecné pravidlá sú platné od 25.5.2018.
Kontakt