Reklamačný poriadok

Ak potrebujete reklamovať tovar, môžete tak urobiť poslaním tovaru na našu adresu

ADAM Slovakia, s. r. o. číslo: 243,
04918 Lubeník

Kontaktné údaje:

Tovar musí byť čistý! Vyhradzujeme si právo neprevzatia tovaru na reklamáciu z dôvodu jeho znečistenia. Vaša reklamácia bude vybavená do 30 dní od obdržania reklamovaného tovaru u nás.

Na výrobky sa vzťahuje 24 mesačná záruka od dátumu nákupu, chyby musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu, teda len čo chybu zistil. Predávajúci zodpovedá len za chyby výrobného charakteru v žiadnom prípade nie chyby vzniknuté nadmerným opotrebovaním, alebo nesprávnym použitím a ošetrovaním výrobku. Reklamačnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, t.j. dobu po ktorú pri správnom používaní a ošetrovaní môže vzhľadom ku svojím vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

Vady uplatní kupujúci ihneď po zistení, na základe § 599 Občianskeho zákonníka. - Právo zo zodpovednosti za vady je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho s predložením vadného výrobku, riadne ošetreného, hygienicky nezávadného a dokladu o úhrade kúpnej ceny. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený reklamáciu odmietnuť. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní, pokiaľ sa spotrebiteľ nedohodne s predajcom inak. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť. Ak ide o vadu odstrániteľnú, má kupujúci právo , aby bola vada riadne a včas odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Predávajúci je povinný zabezpečiť bez zbytočného odkladu odstránenie vady. Bez zbytočného odkladu znamená s prihliadnutím na povahu vadnej veci a náročnosť odstránenia vady.

Právo na výmenu tovaru má kupujúci len vtedy, ak nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. O opätovnom vyskytnutí sa vady možno hovoriť len v prípade, keď sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej trikrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. Pri výmene tovaru trvá pôvodne uzavretá zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, preto ani z jednej strany nie je nárok na vyrovnanie prípadného cenového rozdielu. V uvedených prípadoch má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. strong>V prípade, že sa na predanej veci vyskytne vada neodstrániteľná má kupujúci právoa) na výmenu veci za bezvadnú, alebo odstúpenie od zmluvyb) primeranú zľavu z ceny /strong>Právo zo zodpovednosti za vady sa musí uplatniť u predávajúceho v záručnej lehote, inak právo zaniká. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté mechanickým poškodením tovaru, opotrebovaním tovaru nosením alebo poškodením z dôvodu nesprávneho ošetrovania výrobku po jeho zakúpení. Predávajúci musí kupujúceho na tieto skutočnosti upozorniť, pričom cena tovaru musí byť nižšia ako je cena obvyklá. Pri predaji za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. V záujme ochrany podnikateľa pred zodpovednosťou za cudzie správanie sa zákon ustanovuje zákaz určený predávajúcemu neodstraňovať ani nemeniť označenie výrobkov ako aj iné údaje, ktoré na výrobku alebo v priloženom písomnom návode uviedol výrobca, dovozca alebo dodávateľ. Ak kupujúci svojím zavinením poškodí alebo znehodnotí vybraný tovar pred prevodom vlastníckeho práva, zodpovedá za škodu podľa všeobecných ustanovení o zodpovednosti za škodu. Postup pri nákupe a prípadnom reklamačnom konaní sa v ďalšom riadi Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa.

 

Odkazy na stiahnutie

 

Reklamačný formulár (pdf)

 

Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy (pdf)