Podmienky ochrany osobných údajov

ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

vypracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle článku 13 a 14 Nariadenia (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

V zmysle Článku 6 ods.1 písm. b) všeobecného Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov bude obchodník ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané pbchodníkom v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Internetový obchod (ďalej len „e-shop“) možno definovať ako predaj tovaru alebo služieb s využitím informačných a komunikačných technológií a webových aplikácií v prostredí internetu, kde na jednej strane tohto vzťahu je prevádzkovateľ e-shopu a na druhej zákazník e-shopu (ďalej len „zákazník“). Pri nákupe v eshope dochádza medzi prevádzkovateľom a zákazníkom k uzavretiu kúpnej zmluvy realizovanej cez internet ( zmluva uzavretá na diaľku. Súčasťou takejto zmluvy je aj získavanie informácií vrátane osobných údajov zákazníka v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, prípadne adresa dodania tovaru, email, telefón, obsah objednávky, osobné údaje nevyhnutné na uskutočnenie platby cez internet.

Obchodník sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Obchodník vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v týchto zásadách spracovania a ochrany osobných údajov

Obchodník vyhlasuje, že zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

 1. Prevádzkovateľ osobných údajov

  Správcom osobných údajov je prevádzkovateľ e-shopu:

  obchodné meno: ADAM Slovakia, s.r.o.

  sídlo: 243, 049 18 Lubeník

  IČO: 45 613 222

  zápis v: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 18519/S

  právna forma: Spol. s r. o.

  Štatutárny orgán prevádzkovateľa:

  Miroslav Kováč - konateľ

  email: adam@adamsk.eu

  Tel. číslo: +421 905 318 363

 2. Zodpovedná osoba

  Nebola ustanovená, nakoľko z GDPR nám táto povinnosť nevyplýva.

 3. Automatizované rozhodovanie a profilovanie

  Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 4. Prenos osobných údajov do tretích krajín

  Prevádzkovateľ neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje do tretích krajín

 5. Bezpečnosť spracúvania osobných údajov

  Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal vhodné personálne, technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

 6. Účel spracúvania osobných údajov:

  Údaje, ktoré poskytne kupujúci, sú nevyhnutné pre spracovanie a vybavenie objednávky, vystavenie faktúry, uzavretie kúpnej zmluvy a následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby a prípadné poskytnutie iných súvisiacich služieb (najmä v súvislosti s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu spotrebiteľa).

  Spracovanie objednávky tovaru - Vaše osobné údaje spracúvame na účely uzavretia zmluvy medzi Vami, ako našim objednávateľom a potenciálnym zákazníkom, a nami, ako dodávateľom, pri využívaní našich služieb. V takom prípade sú spracúvané osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy. Ide najmä o plnenie predmetu zmluvy, zákaznícku podporu, správu zmluvy. Pre tento účel je poskytovanie Vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné na uzavretie zmluvy a jej následnú správu. Ak kupujúci potrebné údaje neposkytne, obchodník má právo objednávku zrušiť. Pri nákupe v e-shope sa kupujúci zaväzuje poskytnúť pravdivé informácie. Udanie nepravdivých informácii je v rozpore so všeobecnými obchodnými podmienkami e-shopu.

  Komunikácia a zákaznícka podpora: Osobné údaje sú využívané za účelom komunikácie s vami. Môžeme Vás napríklad kontaktovať z nasledujúcich dôvodov: - pripomenutie Vášho tovaru v online košíku, - pomoc s dokončením Vašej objednávky, - podanie informácie o aktuálnom stave Vašej žiadosti, objednávky, alebo reklamácie - získanie ďalších potrebných informácií

  Marketingová komunikácia so zákazníkom / E-MAIL MARKETING: zasielanie informačných e-mailov. Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov:

  • meno, priezvisko
  • e-mailová adresa

  Marketingová komunikácia so zákazníkom / NEWSLETTER: zasielanie noviniek a informácií prostredníctvom e-mailu - newsletter - zaregistrovaným odoberateľom. Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov.

  • meno, priezvisko
  • e-mailová adresa

  Marketingová komunikácia so zákazníkom / SPOTREBITEĽSKÁ SÚŤAŽ: organizovanie súťaží prostredníctvom internetových obchodov, alebo sociálnych sietí. Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov:

  • meno, priezvisko
  • e-mailová adresa
  • adresa
  • telefónne číslo

  Registračný formulár: zákazník má možnosť zaregistrovať sa v e-shope, registrovaný zákazník má možnosť využívať ponúkané výhody daného e-shopu. Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov:

  • meno, priezvisko
  • adresa
  • telefónne číslo
  • e-mailová adresa
  • heslo

  Opustený košík: registrovaný zákazník nedokončil svoj nákup, nedokončil platbu a zasiela sa mu e-mail s upozornením a obsahom košíku. Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov:

  • IP adresa
  • e - mailová adresa
  • meno, priezvisko

  Reaktivácia: zákazník dlhšie nevyvíja v e - shope aktivitu, prevádzkovateľ mu so zámerom motivovať ho k ďalšiemu nákupu zašle kód so zľavou na ďalší nákup. Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov:

  • meno, priezvisko
  • e - mailová adresa

  Segmentácia: na základe toho, čo zákazník v e-shope nakúpi, sú zákazníkovi prevádzkovateľom e-shopu zasielané newsletters s informáciami o podobnom tovare, aký zákazník v e-shope nakupuje. Jedná sa o spravovanie nasledujúcich údajov:

  • IP adresa
  • e - mailová adresa
  • meno, priezvisko

  Upselling: na základe obsahu zákazníkovho košíku/prípadne na základe tovaru, ktorý už v danom e-shope nakúpil predtým, sa zákazníkovi pri dokončovaní jeho objednávky (v jej platobnom procese) zobrazí obchodníkom odporúčaný tovar k ďalšiemu nákupu. Jedná sa o spravovanie nasledujúcich údajov:

  • IP adresa

  Vernostný program/ADAM Klub: Evidencia zákazníka a zasielanie noviniek o najnovších ponukách a službách spojených s členstvom v našom programe

  • meno, priezvisko
  • adresa
  • číslo
  • e - mailová adresa

  Kontaktný formulár: prostredníctvom kontaktného formulára môže zákazník rýchlejšie kontaktovať prevádzkovateľa e-shopu a urýchliť tak vybavenie svojej požiadavky. Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov:

  • meno
  • E - mailová adresa

  Wishlist: registrovaný zákazník má možnosť zaradiť si vybraný tovar do tzv. wishlistu (zoznam prianí), zasielanie e-mailu s upozornením, že sa tovar zaradený do wishlistu predáva za zvýhodnenú cenu, alebo je opäť dostupný

   • údaje o zaradenom tovare do wishlistu
   • e-mailová adresa

  Pri prevádzkovaní profilu na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram) je našim záujmom zvyšovanie povedomia o prevádzkovateľovi v online prostredí a komunikácia so zákazníkmi.

  Osobné údaje, ktoré uverejníte na našich stránkach sociálnych sietí ako napríklad komentáre, lajky, videá, obrázky atď. sa uverejnia prostredníctvom platformy sociálnej siete. Osobné údaje následne nespracúvame na iný účel.

  Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. Námietky môžete zaslať e-mailom na kontaktnú adresu prevádzkovateľa gdpr@adamsk.eu

  Prevádzkovatelia sociálnych sietí majú vlastné prijaté pravidlá, infraštruktúru služby a vlastné ustanovenia k ochrane osobných údajov. Na prenos údajov a využívanie vašich údajov zo strany prevádzkovateľov sociálnych sietí nemáme žiadny vplyv Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľa platformy sociálnej siete:

  Facebook

  https://www.facebook.com/policy.php

  Instagram

  https://help.instagram.com/519522125107875

  V určitých spracovateľských operáciách vystupujeme s prevádzkovateľmi sociálnych sietí ako spoloční prevádzkovatelia v zmysle čl. 26 bod 4 GDPR.

  Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 GDPR.

 7. Právny základ spracúvania osobných údajov:

  Článok 6 ods. 1 písm. a) Váš súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom poskytovania priameho marketingu

  Článok 6 ods.1 písm. b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy nakoľko pri objednávke tovaru (predzmluvný vzťah) najčastejšie dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy realizovanej cez internet (uzavretej na diaľku medzi prevádzkovateľom internetového obchodu a dotknutou osobou a s tým súvisí aj následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby, vybavovanie reklamácie a pod.) dochádza tak k spracúvaniu osobných údajov zákazníka bez súhlasu zákazníka.

  Článok 6 ods.1 písm. c) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa na plnenie účelu fakturácie, evidencie účtovných dokladov a ďalších nevyhnutných s tým súvisiacich zákonných povinností prevádzkovateľa internetového obchodu pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby.

  Článok 6 ods. 1 písm. f) spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby vyžadujúce ochranu osobných údajov

 8. Okruh dotknutých osôb:

  Zákazníci e-shopu (návštevníci webovej stránky)

 9. Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky:

  Prevádzkovateľ webového sídla uvádza toto krátke objasnenie funkcie súborov cookies, scripts a pixels:

  Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do vášho zariadenia. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve webovej lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať

  Script je časť programového kódu, ktorý sa používa na správnu a interaktívnu funkciu webových stránok. Tento kód sa spustí na serveri prevádzkovateľa alebo na vašom zariadení.

  Pixels je malý, neviditeľný text alebo obrázok na webstránke, ktorý sa používa na monitorovanie návštevnosti webstránky. Aby k tomu mohlo dôjsť, prostredníctvom pixels sa ukladajú rôzne údaje.

  Cookies sa delia na:
  • Nevyhnutné súbory cookies: sú súbory cookies, bez ktorých by naše webové stránky nemohli fungovať, resp. bez ktorých by nebolo možné riadne používanie týchto stránok. Tieto súbory cookies sa automaticky umiestňujú do vášho zariadenia a nemožno ich vypnúť. Nevyhnutné cookies vás nemôžu identifikovať a sú používané iba preto, aby sa zaručilo správne zobrazenie a fungovanie našej webovej stránky.

  • Analytické súbory cookies: nám umožňujú vykonávať rôzne štatistické analýzy našich webových stránok. Tieto cookies sa používajú v anonymizovanej podobe, čo znamená, že vás nemôžu identifikovať. Používanie týchto cookies môžete vo svojom webovom prehliadači vypnúť.

  • Marketingové súbory cookies: sa používajú na vykonávanie personalizovaných reklamných služieb. Neukladajú priamo osobné údaje, ale sú založené na jedinečnej identifikácii vášho prehliadača a internetového zariadenia. Chceli by sme vás upozorniť, že odmietnutie použitia týchto súborov cookies nezabráni zobrazovaniu reklám na webových stránkach, avšak už nemusia zodpovedať vašim záujmom.

  Ako kontrolovať súbory cookies:

  Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia - podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači alebo v inom zariadení a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.

  Webové sídlo Prevádzkovateľa používa tieto súbory cookies,:

  Všetky Prevádzkovateľom využívané súbory cookies nájdete na stránke https://www.cookieserve.com/ a to zadaním webovej adresy Prevádzkovateľa adamshop.sk

 10. Ako dlho osobné údaje spracovávame? Poskytovanie informácií tretej strane.

  Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:
   • Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovania nároku vyplývajúceho z týchto zmluvných vzťahov.

   • Po dobu než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu

  Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov ktorá vyplýva zo zákona č. 395/2002 Z. z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 11. Kategórie príjemcov

  Osobné údaje spracúva priamo naša spoločnosť, a to v písomnej a elektronickej forme. Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov, ktorými sú najmä: orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútorské úrady a pod. Určité činnosti pre našu spoločnosť uskutočňujú subdodávatelia. Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä externé účtovné, daňové a iné poradenské spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce webhosting a správu serverov a/alebo dátových úložísk, kuriérske alebo prepravné spoločnosti (v prípade doručovania tovaru prostredníctvom kuriéra alebo inej prepravnej spoločnosti), právni zástupcovia a pod. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien, a to podľa aktuálnych potrieb spoločnosti

 12. Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

  Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

  Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

  Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

  Právo na prístup k osobným údajom

  Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

  Právo na opravu

  Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenil ste napríklad e-mail? Informujte nás, prosím, a my osobné údaje opravíme.

  Právo na výmaz (právobyť zabudnutý)

  V niektorých zákonoch stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože napríklad prevádzkovateľ môže mať povinnosť, či oprávnený záujem, ak prevažuje nad Vašimi záujmami, si osobné údaje ponechať.

  Právo na obmedzenie spracúvania

  Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali.

  Právo na prenosnosť údajov

  Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdávame Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu.

  Právo namietať

  Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu.

  Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

  Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 13. Ako môžete naplniť svoje práva?

  S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

  Emailom: gdpr@adamsk.eu

  poštou na adresu sídla: 243, 049 18 Lubeník

  elektronicky kliknutím na nasledovné odkazy:

 14. Za ako dlho môžete očakávať odpoveď od prevádzkovateľa ADAM Slovakia, s.r.o.?

  Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme informovať.

 15. Kde nás môžete kontaktovať?

  Ak máte k tejto informačnej povinnosti akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť, a to emailom na adresu gdpr@adamsk.eu alebo písomne na korešpondenčnú adresu: ADAM Slovakia, s.r.o., 243, 049 18 Lubeník, IČO: 45 613 222

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na Webovom sídle obchodníka