Adventný kalendár 2023

“Súťaž Adventný Kalendár”

(ďalej len „kalendár“, alebo "súťaž")

Nasledujúci text upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: ADAM Slovakia, s.r.o.
Sídlo: Lubeník 243, 049 18 Lubeník
IČO: 45 613 222
DIČ: 2023066815
Zapísaný v registri: Áno
Termín konania súťaže
Skupina súťaží sa uskutoční v období od (1.12.2023) do (24.12.2023). V tomto termíne budú denne umiestňované súťaže a vyhodnotenia na facebookovú stránku ADAM (ďalej len FB). 

Súťaž sa spúšťa po pridaní súťažného príspevku na FB. Posledné platné zapojenie sa do súťaže, je v deň uverejnenia do 19:00. Súťaž bude následne vyhodnotená a výherca bude zverejnený v komentároch pod príspevkom. Spolu s video vyhodnotením.


Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Účastníkom súťaže môže byť každý, kto splní podmienky zapojenia sa do súťaže.

Podmienky zapojenia sa do súťaže.

  • Označenie príspevku ako "Páči sa mi"
  • Komentár pod príspevkom obsahujúci text "Vianoce s ADAMOM" 
  • V rovnakom komentári označte osobu s ktorou sa už tešíte na Vianoce. (Označenie musí byť pre zapojenie sa do súťaže správne. To znamená, že sa na meno označenej osoby dá kliknúť a zobrazí sa nám profil označenej osoby)
  • Trvalé / dočasné bydlisko na území Slovenskej alebo Českej republiky.


Súťaže sa nemôže zúčastniť.

  • Zamestnanec firmy ADAM Slovakia, s.r.o., G.Cassanova, s.r.o., ADAM Fashion Czech s.r.o.


Výhra
Výhrou v súťaži je každý deň iný produkt, ktorý je vždy vo FB príspevku. 
Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa, bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov pomocou nástrojov na exportovanie komentárov a následného "kolesa šťastia", ktoré sa po roztočení zastaví na mene Výhercu. 
Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené v komentári pod príspevkom na FB. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch(facebookový profil). Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie neopakuje!
Spôsob odovzdania výhry
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná GLS kuriérom výhercovi na náklady Organizátora.
Ochrana osobných údajov
Pre potreby odoslania výhry, spracovávame nasledujúce údaje.

  • Používateľské meno na FB
  • Adresa (slúži iba na zaslanie výhry)
  • Mailová adresa (slúži iba na zaslanie informácií o pohybe balíka)
  • Telefónne číslo (slúži na kontaktovanie zákazníka prepravnou spoločnosťou)


Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
V Lubeníku, dňa 30.11.2023